PHẤN DIỆT VE RẬN & BỌ CHÉT.

120,000

PHẤN DIỆT VE RẬN & BỌ CHÉT HIỆU QUA CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN.

KHỬ MÙI HÔI LÔNG. LƯU GIỮ HƯƠNG THƠM BABY TỪ PHẤN. SẢN PHÂM DÀNH CHO CHÓ.