Natural Signature Cat Salmon/Chicken Hạt hữu cơ mèo 1.6kg

420,000

6 ĐĂCH ĐIỂM NỔI BẬC:

1. KHÔNG ĐỘT BIẾN GEN

2. KHÔNG THUỐC KHÁNG SINH

3. KHÔNG THUỐC TRỪ SÂU

4. KHÔNG THUỐC HOOCMON

5. KHÔNG MÀU NHÂN TẠO

6. KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN HÓA HỌC